Jdi na obsah Jdi na menu
 


Přírodní rezervace v okolí

Příspěvky

Chráněná krajinná oblast LITOVELSKÉ POMORAVÍ

15. 9. 2007

Komplex lužních lesů, mokřadních luk a tůní při horním toku Moravy mezi Olomoucí a Mohelnicí. Oblast se nachází v jádru tzv. vnitrozemské delty řeky Moravy mezi Litovlí a Olomoucí.

 

Národní přírodní rezervace HŮRKA U HRANIC

10. 9. 2007

Hůrka u Hranic jsou svahy na pravém břehu průlomového údolí řeky Bečvy od vlakového nádraží v Teplicích nad Bečvou na sever po vlastní město Hranice.

Malé, ale významné krasové území v devonských vápencích, z části překryté neogenními usazeninami. Zahrnuje i Hranickou propast (nejhlubší v České republice) na jejímž dně je jezírko s minerální vodou, jako příklad hydrotermálního krasu. Krasovému podloží odpovídá i zdejší flóra a fauna.

 

Národní přírodní rezervace ZÁSTUDÁNČÍ

11. 8. 2007

Lužní les v nivě mezi silnicí Lobodice - Záříčí a soutokem Moravy s Bečvou asi 4km od Tovačova.

Zachovalý lužní les podél neregulovaného toku Moravy pod soutokem s Bečvou, který je zároveň významnou lokalitou pro migraci i hnízdění ptáků.

 

Národní přírodní rezervace ŽEBRAČKA

10. 8. 2007

Komplex lužního lesa v nivě řeky Bečvy obdélníkového tvaru, který je na jihovýchodní straně omezen tokem Bečvy, na jihozápadě městem Přerov a na severozápadě poli přiléhajícími k železniční trati Přerov - Ostrava.

Tato přírodní rezervace tvoří dubohabrový les, bučina a lužní porost. Je to velmi bohaté ptačí refugium.

 

Přírodní rezervace ŠKRABALKA

10. 7. 2007

Škrabalka je fragment luhu v údolní nivě kolem mrtvého ramene Bečvy na východním okraji Lipníka nad Bečvou

Vodní a bažinná společenstva mrtvého ramene řeky Bečvy s přilehlými fragmenty nivních vlhkých luk a lužních lesů. Významné ptačí hnízdiště.

 

Přírodní rezervace VELKÁ KOBYLANKA

12. 6. 2007

Velká Kobylanka je zaoblená lesnatá vyvýšenina asi 3,5 km východojihovýchodně od Hranic mezi PR Malá Kobylanka a NPR Hůrka.

Jedná se o zbytek dubohabrového a suťového lesního společenstva na vápencovém podloží s četnými povrchovými krasovými jevy a karpatskými prvky v bylinném patře.

 

Přírodní rezervace MALÁ KOBYLANKA

11. 6. 2007

Listnatý háj na vápencové suti 4 km jihovýchodně od Hranic, v Maleníku.

Zalesněný vápencový pahorek představuje izolovanou enklávu listnatého lesa mezi zemědělsky využívanými pozemky s výskytem áronu karpatského.

 

Přírodní rezervace DVORČÁK

10. 6. 2007

Dvorčák je přirozený smíšený les s bohatou květenou.

Bučina na jižně až jihovýchodně orientovaném svahu Maleníku, asi 1 km severozápadně od Paršovic.

 

Přírodní rezervace BUKOVEČEK

14. 3. 2007

Původní lesy na severním zlomovém svahu Maleníku, asi 2,5 km od Paršovic

Zbytek přirozené bučiny na kulmských břidlicích s lípou malolistou a habrem obecným je doklad původní skladby lesů Moravské brány.

 

Přírodní rezervace DOUBEK

10. 3. 2007

Přírodní rezervace Doubek je les rozprostírající se na úbočí na levém údolním svahu řeky Bečvy asi 700 m severovýchodně od obce Zámrsky.

Smíšený listnatý les s bohatě vyvinutým keřovým a bylinným patrem je ukázkou původní dubohabřiny v napojení na vlastní údolní nivu řeky Bečvy.