Jdi na obsah Jdi na menu
 


Přírodní rezervace DVORČÁK

10. 6. 2007

Dvorčák je přirozený smíšený les s bohatou květenou.

Bučina na jižně až jihovýchodně orientovaném svahu Maleníku, asi 1 km severozápadně od Paršovic.

Výměra: 11,71 ha

Nadmořská výška: 362 - 392 m

Vyhlášeno: 1962

GEOLOGIE

Geologické podloží většiny územní rezervace tvoří nezpevněné třetihorní a čtvrtohorní usazeniny, které překrývají horniny spodního karbonu (droby, břidlice). V severní části převládají pleistocenní spraše a sprašové hlíny, v jižní části mořské neogenní vápnité jíly. Hojně se vyskytují rovněž hlinitokamenité svahové sedimenty.

KVĚTENA

Většinu území úokrývají smíšené dubohabrobukové lesy, které jsou v nivě Dolnonětčického potoka a v okolí pramenišť nahrazeny jasanovými olšinami.

V dřevinné skladbě převládá buk lesní s vtroušeným dubem zimním, lípou malolistou, habrem obecným a javorem klenem. Na hlubších půdách je v minulosti doplňovala jedle bělokorá.

V bylinném patře se vyskytují hrachor jarní, konvalinka vonná, pryšec mandloňový, žindava evropská, kokořík mnohokvětý, strdivka jednokvětá, devětsil bílý, mokrýš střídavolistý a ostřice chlupatá.

ZVÍŘENA

V rezervaci žije pravděpodobně běžná lesní zvířena. Zoologický průzkum byl zatím zaměřen pouze na ornitologii. Hnízdí zde asi 30 druhů ptáků. Ze savců tu mimo jiné žije krtek obecný, kuna lesní, veverka obecná, myšice lesní a vedle srnce obecného také daněk evropský.

LESNICTVÍ

Lesní porosty jsou zařazeny do kategorie lesa zvláštního určení. Cílem hospodaření je dosažení přirozené dřevinné skladby, vývojově příznivé věkové struktury a maloplošně mozaikové výstavby lesních porostů s využitím přirozené obnovy cílových druhů.

VYUŽITÍ

Lokalita je, podobně jako PR Bukoveček, výzkumnou plochou lesnické fakulty Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, v posledních letech 20. stolení ale neslouží výzkumu. Po okraji vede značená turistická trasa.

Šafář J. a kol. (2003): Olomoucko. In: Mackovčin P. a Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek VI., Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 456 pp.

Další zajímavosti o přírodních rezervacích zde