Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zeleň

18. 3. 2007

Zeleň ve městech, ve volné krajině i v lesích je pro svou nenahraditelnou ekologickou, hygienickou i estetickou funkci chráněna řadou právních předpisů. Nejdůležitějšími z nich jsou:

 • zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Pro město Lipník nad Bečvou navíc:


 • obecně závazná vyhláška č. 2/1993, o zeleni na území města Lipníka nad Bečvou
 • obecně závazná vyhláška č. 9/1998, kterou se mění OZV č. 2/1993, o zeleni na území města Lipníka nad Bečvou
 • obecně závazná vyhláška č. 7/1998, o čistotě ve městě Lipník nad Bečvou

ObrazekOCHRANA PŘÍRODY - NEBOJTE SE OZVAT •  Ničí někdo veřejnou zeleň v parku či u silnic?

Je-li nutný okamžitý zásah (jedná se o vandalismus), volejte Městskou policii

V ostatních případech, např. při výkopech a jiných pracích ničících zeleň, se obraťte na MěÚ, odbor životního prostředí


 • Chystá se někdo pokácet živý strom nebo už ho pokácel?

Ve většině případů musí ke kácení vydat souhlas MěÚ, odbor životního prostředí.

Pokud kácení není povoleno a je nutné okamžitě zasáhnout, volejte Městskou policii

Bez povolení může kácet pouze fyzická osoba, a to v daném limitu pouze stromu do obvodu kmene 80cm (měřeno ve výšce 130cm nad zemí) a keřový porost do rozlohy 40m2 na vlastním pozemku. Povolení MěÚ ke kácení stromu musí mít právnické osoby vždy a fyzické osoby jen v případě, že překročily daný limit.

O povolení se také nemusí žádat v případě, že jde o dřeviny, jejichž stavem je zřejmě a bezprostředně ohrožen život a zdraví, nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Po pokácení takového stromu je povinnost ohlásit tuto skutečnost do 15 dnů od provodeného kácení odboru životního prostředí MěÚ. • Trápí vás zanedbaná veřejná zeleň (přerostlá nebo vyšlapaná tráva)?

Vlastníci nemovitostí, stejně tak město, jsou podle zákona o obcích povinni udržovat čistotu a pořádek na pozemcích, které užívají nebo vlastní, tak, aby nenarušovali vzhled obce. Pokud zaznamenáte neuspokojivý stav veřejné zeleně, obraťte se na MěÚ, odbor životního prostředí.

 

 • Je ve vašem okolí dlouhodobě neudržovaný, zaplevelený pozemek?

Pokud se z takového pozemku šíří škodlivé organismy tak, že vzniká prokazatelná hmotná škoda jiným osobám (na pěstovaných plodinách při hospodaření) nebo dochází k poškození životního prostředí, ohrožení zdraví lidí nebo zvířat, písemně to oznamte

- Státní rostlinolékařské správě Přerov

- MěÚ, odboru životního prostředí.

 

Pokud prokazatelná škoda nevzniká, může se jednat o neudržování čistoty a pořádku na pozemku tak, že tím dojde k narušení vzhledu obce, případně porušení občansko-právních vztahů.


 • Vypaluje někdo trávu nebo dokonce dřeviny?

Vypalování trávy je zakázáno zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Vypalováním trávy dochází ke snížení druhové rozmanitosti společenstev rostlin, živočichů, mikroorganismů a je zde zvýšené riziko požáru. Volejte:

Městskou policii

HZS Olomouckého kraje (hrozí-li požár)

Vypalování staré trávy je zlozvyk, kterého se nemůžeme zbavit. Přitom vůbec neplatí, že vypálení stařiny - zvláště na jaře - urychlí růst nové trávy. Opak je pravdou. Pokusy ukázaly, že sežehnuté výhonky rostlin vyrážejí nejméně s dvoutýdenním zpožděním. Navíc se travní porost ochuzuje o choulostivější druhy. Oheň zároveň vysouší půdu a vystavuje ji erozi. Jelikož v plamenech zahyne také mnoho drobných živočichů a jejich vývojových stádií, je konečný účet značně ztrátový. Navíc hrozí nebezpečí požárů.


 • Nelíbí se vám, jak si někteří lidé opatřují z chráněných území rostliny do svých zahrad či na prodej, nebo se tam jinak nevhodně chovají?

Chráněné rostliny jsou chráněny ve všech svých podzemních i nadzemních částech a všech vývojových stádiích, chráněn je rovněž jejich biotop. Je zakázáno tyto rostliny sbírat, trhat, vykopávat, poškozovat, ničit nebo jinak rušit ve vývoji. Je též zakázáno je držet, pěstovat, prodávat, vyměňovat. Seznam rostlin (a také živočichů) chráněných zákonem č. 114/1992 Sb. najdete v příloze II prováděcí vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Uvidíte-li někoho sbírat, pěstovat či prodávat takové rostliny, nejprve se informujte přímo u dotyčného, zda má povolení k pěstování takovýchto rostlin, či zda může prokázat jejich pvolený způsob nabytí. V případě záporné odpovědi či odmítnutí rozhovoru volejte:

 - Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství

- ČIŽP Olomouc

- Agenturu ochrany přírody a krajiny Olomouc

- MěÚ Lipník n/B, odbor životního prostředí

 

Je-li potřeba zakročit rychle, volejte:

- Městkou policii

- Policii ČR

- ČIŽP Olomouc