Jdi na obsah Jdi na menu
 


Odpady

14. 3. 2007

Problematiku nakládání s odpady řeší zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Odpadem je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit. Občany zajímá zejména odpad komunální. Je to veškerý odpad, který vzniká na území obce při činnosti fyzických osob - občanů, a který je uveden v prováděcím předpisu k zákonu o odpadech, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.

Každá obec je povinna určit místa, kam mohou fyzické osoby odkládat komunální odpad, a zajistit místa, kam mohou občané odkládat nebezpečné složky komunlního odpdadu. Občan je pak povinnen komunální odpad na takto určeném místě odkládat.

Systém nakládání s komunálním odpadem může obec stanovit obecně závaznou vyhláškou. Zároveň může obec vyhláškou stanovit a vybírat poplatek za komunální odpad. Na území města Lipník nad Bečvou platí OZV č. 2/2004, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Lipník nad Bečvou vč. systému nakládání se stavebním odpadem vznikajícím na území města Lipník nad Bečvou. Tato OZV je schvalována vždy na příslušný kalendářní rok s ohledem na měnící se výši poplatku.

JAK TŘÍDIT ODPAD?

PAPÍR: odkládáme do kontejnerů modré barvy nebo do kontejnerů s modrým víkem.

Patří sem: noviny, časopisy, sešity, knihy bez vazby a desek z PVC, kancelářský papír, reklamní letáky, roložené krabice a obalový papír (neznečištěný), karton

Nepatří sem: vícevrstvé materiály (např. nápojové kartony), kopíráky, voskový a pauzovací papír, papíry znečištěné od olejů a potravin, hygienicky závadný papír (např. použité papírové kapesníky, pleny, obvazy apod.) 

SKLO: odkládáme do kontejnerů zelené barvy nebo do kontejnerů se zeleným víkem.

Patří sem: tabulové sklo, sklenice a skleněné láhve, skleněné střepy

Nepatří sem: lepená skla (autoskla), drátěné sklo, televizní obrazovky, zrcadlo, zářivky, výbojky a žárovky, porcelán, keramika, kamenina, skla znečištěná chemickými látkami apod.

PET-LÁHVE a NÁPOJOVÉ KARTONY: okládáme do kontejnerů žluté barvy. Nezapomeňte PET-láhve a nápojové kartony před vhozením do kontejneru sešlápnout!

Patří sem: stlačené PET-láhve od nápojů, stlačené krabice od mléka a mléčných výrobků, ovocných šťáv, džusů, vín apod.

Nepatří sem: nádoby od čistících prostředků, kosmetických přípravků, olejů, nemrznoucích směsí, destilované vody a obecně výrobky z jiných plastů - části hraček, pěnovy polystyrén, obalové folie, PVC, molitan nebo pryž apod.

Na území města Lipníka nad Bečvou se tříděný odpad (papír, sklo) vyváží 1x14 dní, nápojové kartony podle potřeby.

NEBEZPEČNÉ SLOŽKY KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Jsou to odpady z domácností, obsahující jedovaté či jinak škodlivé látky, které mohou ohrozit zdraví lidí a životní prostředí.

Patří sem: všechny druhy baterií, staré barvy a ředidla, vyjeté oleje, pesticidy, fotochemikálie, plechovky od barev, monočlánky a baterie, akumulátory, počítače, televizory, lednice apod.

Místo, kam můžete takový odpad odevzdat je na území města Lipníka nad Bečvou sběrný dvůr Technických služeb Lipník nad Bečvou, p.o., ulice Čechova - v dvorní části

Provozní doba sběrného dvora
Pondělí: 8.00 hod. – 11.30hod. 12.30hod. – 17.00hod.
Úterý: zavřeno
Středa: 8.00 hod. – 11.30hod. 12.30hod. – 14.30hod.
Čtvrtek: zavřeno
Pátek: 12.30hod. – 14.30hod.
Sobota: 8.00 hod. – 11.30hod.( pouze první sobota v měsíci)

Co je zpětný odběr výrobků a co tam patří?

Zpětným odběrem se rozumí bezplatné odebírání některých výrobků na místě k tomu výrobcem určeném. Povinnost zpětného odběru (§ 38 odst. 1 zákona o odpadech) se vztahuje na tyto výrobky:

  1. oleje jiné než surové minerální oleje a surové oleje z živičných nerostů, přípravky jinde neuvedené ani nezahrnuté obsahující nejméně 70% hmotnostních olejů, jsou-li tyto oleje podstatnou složkou těchto přípravků
  2. elektrické akumulátory
  3. galvanické články a baterie
  4. výrobky a zářivky
  5. pneumatiky
  6. elektrozařízení pocházející z domácností

Objevili jste nepovolenou (černou) skládku?

Oznamte tuto skutečnost osobně, písemně nebo telefonicky - MěÚ, odbor životního prostředí

Vidíte někoho odkládat odpad na místa, která k tomu nejsou určená?

Pro rychlý zásah volejte - Městskou polici Lipník nad Bečvou

nebo zapište datum, hodinu, případně druh odkládaného odpadu, u vozidel poznávací značku, barvu a typ vozidla (vhodné je pořízení fotodokumentace) a oznamte to - MěÚ, odbor životního prostředí